Ruím odbìr


Ghostery Enterprise vám pomáhá pochopit, jak firmy èasto provádìjí sbìr dat, která pouívají k cílení reklam na uivatele a dávají mu monost zvolit si, zda si pøeje odbìr cíleného obsahu zruit. Pokud uivatel zruí odbìr prostøednictvím webové stránky Ghostery Enterprise, zasílá Ghostery Enterprise zprávy serverùm pøísluných firem. Tato zpráva obsahuje poadavek, aby servery zaslaly cookie s potvrzením zruení odbìru do pøísluného uivatelského poèítaèe, kde bude uloeno v podobì Cookie prohlíeèe

Vìtina webových prohlíeèù vám umoní prohlíet obsah cookies uloených ve vaem poèítaèi. Tak si mùete zkontrolovat pøítomnost cookies s potvrzením o zruení odbìru i samostatnì. Zde je uveden pøíklad DoubleClick cookie ke zruení odbìru v prohlíeèi Firefox:


 

Obsah cookies konkrétní spoleènosti ke zruení odbìru najdete na této stránce, najdìte spoleènost, kterou hledáte, a kliknutím její název oznaète. Pokud tato spoleènost nabízí monost zruení odbìru, zobrazí se vám informace k pøíslunému cookie v oddíle 'Cookies na zruení odbìru' .

Je tøeba si uvìdomit, e webové prohlíeèe jednotlivé cookies navzájem nesdílejí. Napøíklad Internet Explorer a Firefox si ukládají cookies oddìlenì a navzájem si je tedy nemohou naèíst. Pokud si tedy zvolíte zruit odbìr sledovaného obsahu od spoleènosti ABC v prohlíeèi Internet Explorer, NEMÁTE zruen odbìr od spoleènosti ABC v pøípadì pouití prohlíeèe Firefox. Tento proces tedy musíte zopakovat i v prohlíeèi Firefox a zruit tak odbìr pøes oba prohlíeèe.