Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: https://www.trustpilot.com/

O nás: https://www.trustpilot.com/about

Pøièlenìní v oboru

Nevyplnìno

Co dìlá tato firma?

Rùzné
Firmy spojené s rùznými stavebními prvky webových stránek nebo sledovacích skriptù; anebo ty, které se nehodí do bìného seznamu oborových kategorií.

Zajiovatel výzkumu
Poskytovatel technologie nebo sluby k zajitìní sbìru a rozboru dat z reklamních kampaní a/nebo webových stránek k doplnìní marketingové strategie.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII

Vyuití dat
Undisclosed

Vae volby

Nemáme dost informací abychom odvodili, zda firma pouívá nebo sbírá údaje o spotøebitelích pro úèely zájmové reklamy.

Tato firma neposkytuje ádný mechanismus na zruení odbìru.

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: http://legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Nebyla nalezen ádná cookies

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.