Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: http://threatmetrix.com/

O nás: http://www.threatmetrix.com/company/company-overview/

Pøièlenìní v oboru

Nevyplnìno

Co dìlá tato firma?

Poskytovatel analytiky
Poskytovatel technologie platformy k zajitìní seskupování dat, analýzy a tvorbu protokolù ke zhodnocení efektivnosti marketingových akcí.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní

Vyuití dat
Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace

Vae volby

Nemáme dost informací abychom odvodili, zda firma pouívá nebo sbírá údaje o spotøebitelích pro úèely zájmové reklamy.

Tato firma neposkytuje ádný mechanismus na zruení odbìru.

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: http://www.threatmetrix.com/privacy-policy/

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Nebyla nalezen ádná cookies

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.