Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: http://www.tagcommander.com/en/

O nás: http://www.tagcommander.com/en/company/about-us

Pøièlenìní v oboru

Nevyplnìno

Co dìlá tato firma?

Mobilní
Poskytovatel reklamních slueb na bezdrátová zaøízení (telefony, tablety, atd.) bìnì prostøednictvím mobilních webových prohlíeèù nebo mobilních aplikací.

Správce značek
Monitorovací řešení, které firmám umožňuje samostatně spravovat značky (kódy používané pro předávání obsahu nebo inzerce na konkrétní webovou stránku) za účelem zajištění konzistence a efektivity.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII

Vyuití dat
Analytika/Metrika, Optimalizace

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte Tag Commander »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: https://www.commandersact.com/en/privacy/

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.