Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: http://rubiconproject.com

O nás: http://rubiconproject.com/whoweare/

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Výmìna reklam
Poskytovatel trhu na bázi aukce ke spojení inzerentù, kteøí nakupující reklamní prostor, s vydavateli, kteøí svou zásobu reklamního prostoru prodávají. Výmìny bìnì umoòují inzerentùm zacílit na své reklamy prostøednictvím datových agregátorù.

Platforma na stranì poptávky
Poskytovatel technologie, který inzerentùm umoòuje nakupovat reklamní prvky z více výmìnných datových bodù s vyuitím rùzných poskytovatelù dat a podávání cenových nabídek na bázi aukce.

Platforma na stranì nabídky
Poskytovatel technologie, který pomáhá vydavatelùm prodávat reklamní prostor prostøednictvím více sítí a/nebo výmìn a optimalizovat výnosy z reklamy.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII

Vyuití dat
Poskytování reklamy, Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte Rubicon Project »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: http://rubiconproject.com/rubicon-project-yield-optimization-privacy-policy/

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.