Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: https://www.outbrain.com/

O nás: https://www.outbrain.com/about/company/

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Reklamní sít
Prodejce reklamního prostoru nahromadìného z mnoha webových stránek. Mnohé reklamní sítì vyuívají soukromé technologie spojené s datovými agregátory k zacílení reklamy.

Reklamní server
Technologie k umistování reklam na webové stránky a sledování vývoje a výsledky reklamních kampaní.

Mobilní
Poskytovatel reklamních slueb na bezdrátová zaøízení (telefony, tablety, atd.) bìnì prostøednictvím mobilních webových prohlíeèù nebo mobilních aplikací.

Rùzné
Firmy spojené s rùznými stavebními prvky webových stránek nebo sledovacích skriptù; anebo ty, které se nehodí do bìného seznamu oborových kategorií.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII

Vyuití dat
Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte Outbrain »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: http://www.outbrain.com/legal/privacy

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.