Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: http://www.oracle.com

O nás: http://www.oracle.com/us/corporate/index.html

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Správa obsahu/SaaS
Platforma nebo technologie poskytující software jako službu (Software-as-a-Service), cloud hosting, možnosti pro ukládání dat nebo správu obsahu, včetně CDN, editorů webových stránek a zdrojů pro streamování obsahu.

Marketingová řešení
Poskytovatel sad řešení týkajících se marketingové integrace a analytiky cílených kampaní nebo diskrétních metod pro segmentaci a rozšiřování spotřebitelské základny.

Mobilní
Poskytovatel reklamních slueb na bezdrátová zaøízení (telefony, tablety, atd.) bìnì prostøednictvím mobilních webových prohlíeèù nebo mobilních aplikací.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII

Vyuití dat
Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte Oracle Corporation »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: http://www.oracle.com/us/legal/privacy/privacy-policy/index.html

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.