Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: https://moat.com/

Vlastník: Oracle Data Cloud

Pøièlenìní v oboru

Nevyplnìno

Co dìlá tato firma?

Ovìøování reklam
Technologie pouívaná inzerenty k zajitìní, aby jejich reklamy byly pouze na schválených stránkách a nikdy u bezvýznamného nebo blokovaného obsahu.

Business Intelligence
Poskytovatel nebo platforma zajišťující analýzu dat z více zdrojů pro dosažení provozního nebo investičního růstu.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII
Citlivá

Vyuití dat
Cílení reklamy, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Tato firma neposkytuje ádný mechanismus na zruení odbìru.

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: https://www.oracle.com/legal/privacy/services-privacy-policy.html

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Nebyla nalezen ádná cookies

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.