Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: https://www.microsoft.com/

O nás: https://www.microsoft.com/en-us/about

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Inzerent
Spoleènost sponzorující reklamu s koneèným úkolem pøedat pøísluné sdìlení spotøebiteli.

Vydavatel
Provozovatel webových stránek který reklamu prodává a zveøejòuje.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII

Vyuití dat
Poskytování reklamy, Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte Microsoft »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.