Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: http://www.themig.com/en-us/

O nás: http://www.themig.com/en-us/technology.html

Vlastník: WPP

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Reklamní server
Technologie k umistování reklam na webové stránky a sledování vývoje a výsledky reklamních kampaní.

Marketingová řešení
Poskytovatel sad řešení týkajících se marketingové integrace a analytiky cílených kampaní nebo diskrétních metod pro segmentaci a rozšiřování spotřebitelské základny.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní

Vyuití dat
Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Optimalizace

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Tato firma neposkytuje ádný mechanismus na zruení odbìru.

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: http://www.themig.com/en-us/privacy.html

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.