Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: https://integralads.com/

O nás: https://integralads.com/about/

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Ovìøování reklam
Technologie pouívaná inzerenty k zajitìní, aby jejich reklamy byly pouze na schválených stránkách a nikdy u bezvýznamného nebo blokovaného obsahu.

Poskytovatel analytiky
Poskytovatel technologie platformy k zajitìní seskupování dat, analýzy a tvorbu protokolù ke zhodnocení efektivnosti marketingových akcí.

Datový agregátor/dodavatel
Sbírá data z urèité skupiny zdrojù online a nìkdy i offline a data poskytuje inzerentùm pøímo anebo prostøednictvím výmìny.

Mobilní
Poskytovatel reklamních slueb na bezdrátová zaøízení (telefony, tablety, atd.) bìnì prostøednictvím mobilních webových prohlíeèù nebo mobilních aplikací.

Optimalizátor
Poskytovatel analytické technologie a slueb, které inzerentùm a vydavatelùm umoòují optimalizovat své reklamní kampanì a/nebo webové stránky oproti velkému mnoství mìøených výstupù.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII
Citlivá
*Sbìr dat probíhá ve jménu klienta, který je jejich vlastníkem.

Vyuití dat
Poskytování reklamy, Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace, Cross Device Tracking

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Tato firma neposkytuje ádný mechanismus na zruení odbìru.

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: https://integralads.com/privacy-policy/

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Nebyla nalezen ádná cookies

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.