Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: http://www.google.com/intl/en/analytics/index.html

O nás: http://www.google.com/intl/en/analytics/product.html

Vlastník: Google Inc.

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Poskytovatel analytiky
Poskytovatel technologie platformy k zajitìní seskupování dat, analýzy a tvorbu protokolù ke zhodnocení efektivnosti marketingových akcí.

Mobilní
Poskytovatel reklamních slueb na bezdrátová zaøízení (telefony, tablety, atd.) bìnì prostøednictvím mobilních webových prohlíeèù nebo mobilních aplikací.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII
Citlivá

Vyuití dat
Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Optimalizace

Vae volby

Nevìøíme, e tato firma nepodporuje ani se neúèastní zájmové reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte Google Analytics »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: https://policies.google.com/privacy

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.