Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: http://exelate.com/

O nás: http://www.nielsen.com/nielsenmarketingcloud

Vlastník: Nielsen

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Business Intelligence
Poskytovatel nebo platforma zajišťující analýzu dat z více zdrojů pro dosažení provozního nebo investičního růstu.

Datový agregátor/dodavatel
Sbírá data z urèité skupiny zdrojù online a nìkdy i offline a data poskytuje inzerentùm pøímo anebo prostøednictvím výmìny.

Platforma správy dat
Poskytovatel technologie k øízení sbìru, ukládání, ochrany, èlenìní a vyuití dat online. DMP se rovnì èasto pouívají ke správì preferencí utajení uivatelských údajù.

Mobilní
Poskytovatel reklamních slueb na bezdrátová zaøízení (telefony, tablety, atd.) bìnì prostøednictvím mobilních webových prohlíeèù nebo mobilních aplikací.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII

Vyuití dat
Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace

Vae volby

Vìøíme, e pøednostním úkolem této firmy je podporovat anebo slouit zájmové reklamì tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte eXelate »

Clip Prohlédnìte si a upravte, co tato firma o vás ví.

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: http://exelate.com/privacy/services-privacy-policy/

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.