Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: https://www.evidon.com/

O nás: https://www.evidon.com/company/about-evidon/

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Poskytovatel analytiky
Poskytovatel technologie platformy k zajitìní seskupování dat, analýzy a tvorbu protokolù ke zhodnocení efektivnosti marketingových akcí.

Business Intelligence
Poskytovatel nebo platforma zajišťující analýzu dat z více zdrojů pro dosažení provozního nebo investičního růstu.

Mobilní
Poskytovatel reklamních slueb na bezdrátová zaøízení (telefony, tablety, atd.) bìnì prostøednictvím mobilních webových prohlíeèù nebo mobilních aplikací.

Platforma soukromí online
Poskytovatel technologie, který spotøebitel dodává informace a objasní mu, jak firmy jeho data shromaïují a vyuívají.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII

Vyuití dat
Analytika/Metrika

Vae volby

Nevìøíme, e tato firma nepodporuje ani se neúèastní zájmové reklamy tøetích osob.

Tato firma neposkytuje ádný mechanismus na zruení odbìru.

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: https://www.evidon.com/resources/privacy-statement/

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.