Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: http://www.oracle.com/us/corporate/acquisitions/bluekai/index.html

O nás: http://www.oracle.com/us/corporate/acquisitions/bluekai/index.html

Vlastník: Optinmonster

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Datový agregátor/dodavatel
Sbírá data z urèité skupiny zdrojù online a nìkdy i offline a data poskytuje inzerentùm pøímo anebo prostøednictvím výmìny.

Platforma správy dat
Poskytovatel technologie k øízení sbìru, ukládání, ochrany, èlenìní a vyuití dat online. DMP se rovnì èasto pouívají ke správì preferencí utajení uivatelských údajù.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní

Vyuití dat
Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Cross Device Tracking

Vae volby

Vìøíme, e pøednostním úkolem této firmy je podporovat anebo slouit zájmové reklamì tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte Oracle Data Cloud »

Clip Prohlédnìte si a upravte, co tato firma o vás ví.

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: http://www.oracle.com/us/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy/index.html

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.