Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: https://www.appnexus.com/en

O nás: https://www.appnexus.com/en/company/about-us

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Reklamní server
Technologie k umistování reklam na webové stránky a sledování vývoje a výsledky reklamních kampaní.

Platforma správy dat
Poskytovatel technologie k øízení sbìru, ukládání, ochrany, èlenìní a vyuití dat online. DMP se rovnì èasto pouívají ke správì preferencí utajení uivatelských údajù.

Platforma na stranì poptávky
Poskytovatel technologie, který inzerentùm umoòuje nakupovat reklamní prvky z více výmìnných datových bodù s vyuitím rùzných poskytovatelù dat a podávání cenových nabídek na bázi aukce.

Mobilní
Poskytovatel reklamních slueb na bezdrátová zaøízení (telefony, tablety, atd.) bìnì prostøednictvím mobilních webových prohlíeèù nebo mobilních aplikací.

Platforma na stranì nabídky
Poskytovatel technologie, který pomáhá vydavatelùm prodávat reklamní prostor prostøednictvím více sítí a/nebo výmìn a optimalizovat výnosy z reklamy.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII
*Sbìr dat probíhá ve jménu klienta, který je jejich vlastníkem.

Vyuití dat
Poskytování reklamy, Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace, Cross Device Tracking

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte AppNexus »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.