Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: http://advertising.aol.com/

O nás: http://advertising.aol.com/about-us

Vlastník: AOL

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Retargeter
Poskytovatel technologie umoòující inzerentùm zacílit reklamu na uivatele, který ji v minulosti navtívil jejich webové stránky a vykázal urèitou interakci s reklamou.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní

Vyuití dat
Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte AOL Advertising »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: http://privacy.aol.com/privacy-policy/

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.