Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: https://www.stroeer.de/

O nás: https://www.stroeer.de/ueber-uns.html

Pøièlenìní v oboru

Nevyplnìno

Co dìlá tato firma?

Výmìna reklam
Poskytovatel trhu na bázi aukce ke spojení inzerentù, kteøí nakupující reklamní prostor, s vydavateli, kteøí svou zásobu reklamního prostoru prodávají. Výmìny bìnì umoòují inzerentùm zacílit na své reklamy prostøednictvím datových agregátorù.

Mobilní
Poskytovatel reklamních slueb na bezdrátová zaøízení (telefony, tablety, atd.) bìnì prostøednictvím mobilních webových prohlíeèù nebo mobilních aplikací.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII

Vyuití dat
Poskytování reklamy, Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte Stroer (formerly adscale) »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: https://www.stroeer.de/service/datenschutz.html

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.