Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: https://www.adobe.com/marketing/target.html

Vlastník: Adobe

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Technologie kreativního formátu reklamy
Poskytovatel technologie nebo slueb, které umoní inzerentùm vytváøet specializovaná reklamní sdìlení, která bìnì nabízejí zlepené a interaktivní prvky reklamy.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII
Citlivá

Vyuití dat
Poskytování reklamy, Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace, Cross Device Tracking

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte Adobe Experience Cloud (Target) »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.