Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti
O spoleènosti AdMeta

webové stránky: http://www.admeta.com/

O nás: http://www.admeta.com/aboutadmeta

Vlastník: WideOrbit

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Platforma na stranì nabídky
Poskytovatel technologie, který pomáhá vydavatelùm prodávat reklamní prostor prostøednictvím více sítí a/nebo výmìn a optimalizovat výnosy z reklamy.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní

Vyuití dat
Cílení reklamy, Analytika/Metrika

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Tato firma neposkytuje ádný mechanismus na zruení odbìru.

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: http://www.admeta.com/upload/Privacy%20Policy.pdf

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Nebyla nalezen ádná cookies

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.